Radlach-Steinfeld, Filialkirche St. Martin – Hörbiger I/P-7

Disposition

Manual (C/E-c“‘)

Coppel 8′
Principal 4′
Flöte 4′
Octav 2′ 
Mixtur 2-fach

Pedal

Subbass 16′
Octavbass 8′

Spielhilfen

Pedal fest an das Manual gekoppelt

Traktur

mechanische Spiel- und Registertraktur